wordpress subdomain page

Здравейте,

От известно време в главата ми се върти схема, отделните страници тук да са на отделни субдомейни. Обаче, досега не намирах читав начин да сторя това. Мисля че, чрез wordpress multisite ще стане схемата, но не и при работеща инстанция!
Бях тествал и всичко се беше сбозило. За това ми трябваше друг начин, по който да направя wordpress subdomain page.
wordpress subdomain page
Днес обаче успях да направя схемата, и съответно ще покажа, как може всеки да си я направи бързо и лесно.
За целта първо ще ни трябва да си направим субдомейн(subdomain) – в моя случай аз си направих : sky.root.bg който да сочи към айпито на уеб сървъра. След това си направих виртуален хост на nginx-a като изполвах копие от оригиналния за root.bg :

server {
listen 87.97.157.122:80;
server_name sky.root.bg;
return 301 https://sky.root.bg$request_uri;
}

server {
listen 87.97.157.122:443 ssl spdy;
server_name sky.root.bg;
ssl on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/root.bg.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/root.bg.key;

ssl_session_timeout 5m;
ssl_session_cache shared:NginxCache123:50m;
# Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites, recommended 2048 bits
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

# intermediate configuration. tweak to your needs.
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
ssl_prefer_server_ciphers on;

# HSTS (ngx_http_headers_module is required) (15768000 seconds = 6 months)
add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;

# OCSP Stapling ---
# fetch OCSP records from URL in ssl_certificate and cache them
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;

## verify chain of trust of OCSP response using Root CA and Intermediate certs
ssl_trusted_certificate /etc/ssl/private/ca-certs2.pem;
resolver 8.8.8.8;

large_client_header_buffers 8 32k;
gzip_vary on;
etag on;

set_real_ip_from 103.21.244.0/22;
set_real_ip_from 103.22.200.0/22;
set_real_ip_from 103.31.4.0/22;
set_real_ip_from 104.16.0.0/12;
set_real_ip_from 108.162.192.0/18;
set_real_ip_from 141.101.64.0/18;
set_real_ip_from 162.158.0.0/15;
set_real_ip_from 172.64.0.0/13;
set_real_ip_from 173.245.48.0/20;
set_real_ip_from 188.114.96.0/20;
set_real_ip_from 190.93.240.0/20;
set_real_ip_from 197.234.240.0/22;
set_real_ip_from 198.41.128.0/17;
set_real_ip_from 199.27.128.0/21;

real_ip_header CF-Connecting-IP;
access_log /var/log/nginx/root.bg.access.log rt_cache;
error_log /var/log/nginx/root.bg.error.log;

root /var/www/root.bg/sky/;

gunzip on;
charset utf-8;
gzip_static on;
client_max_body_size 1000m;
client_body_buffer_size 128k;
index index.php index.htm index.html;
rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?\.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
include /etc/nginx/firewall_params;
include common/wpfc-rootbg.conf;
include common/wpcommon-rootbg.conf;
include common/locations-rootbg.conf;
include /var/www/root.bg/nginx.conf;
add_header X-Cache $upstream_cache_status;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
# add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains;";
add_header P3P "Can I help you? Contact me via https://root.bg/contacts/, CP=CAO ADMa DEVa IND PHY ONL UNI COM LOC";
}

След като си създадох виртуалният хост и директорията /var/www/root.bg/sky , беше време да направя нова страница (page) в блога и да я кръстя: Sky.

Последната стъпка която направих беше да създам index.php в директория /var/www/root.bg/sky/ със следното съдържание : цъкни тук.

Тук важното е срещу page_id да се сложи правилното id на страницата. В моят случай беше 9018 🙂

След всичко това, резултата е : https://sky.root.bg/ който също може да бъде отворен и през адрес https://root.bg/sky/

Това е!