Инсталиране на clip-bucket върху ubuntu 14.04

Привет,

Наскоро ми беше хрумнала идея за видео сайт с детски филмчета за малката. За целта на една виртуална машина (ubuntu 14.04) инсталирах clip-bucket, и в този пост ще покажа стъпка по стъпка как става това. Само да отбележа, че след инсталацията всичко работи перфектно! Качването и конвертирането на големи клипове функционира безупречно!

Инсталиране на LAMP

root@video:~# apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysqlnd apache2 php5-curl curl libapache2-mod-php5 php5-cli php5

Изтегляне и инсталиране на Clip-Bucket

root@video:~# cd /opt
root@video:/opt/# wget https://sourceforge.net/projects/clipbucket/files/ClipBucket%20v2/clipbucket-2.8.v3354-stable.zip
root@video:/opt# unzip clipbucket-2.8.v3354-stable.zip
root@video:/opt# mv clipbucket-2.8.v3354-stable/upload video.root.bg
root@video:/opt# chown -R www-data.www-data video.root.bg

Конфигуриране на Apache virtual host

За да работи функцията на clip-bucket, SEO URLs ни трябва rewrite:

root@video:~# a2enmod rewrite

А това е виртуалният хост за video.root.bg :

<VirtualHost *:80>

ServerName video.root.bg

ServerAdmin webmaster@root.bg
DocumentRoot /opt/video.root.bg

#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
<Directory /opt/video.root.bg>
Options +Indexes +FollowSymLinks +MultiViews +ExecCGI +Includes
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all
# New directive needed in Apache 2.4.3:
Require all granted
</Directory>

</VirtualHost>

Разбира се, след промените които правим, трябва да се рестартира apache сървъра!

Инсталиране на ffmpeg,flvtool2, MP4Box, PHPShield, ImageMagick

root@video:~# echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu precise main universe" >> /etc/apt/sources.list
root@video:~# sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
root@video:~# sudo apt-get update
root@video:~# sudo apt-get install ffmpeg gstreamer0.10-ffmpeg flvtool2 ruby1.8 gpac php5-imagick imagemagick mplayer mediainfo

Инсталиране на PHPShield

Изтегля се phpshield за версията на php (на ubuntu 14.04 по подразбиране е 5.5.9) от тук: http://www.phpshield.com/loaders/

И най-накрая инсталиране на Clip-Bucket

Отваряме http://video.root.bg/cb_install/ и следваме стъпките. След успешна инсталация, остана да се променят настройките за максимален размер на файловете за качване, лимит-а на паметта и др.

Инсталиране на clip-bucket върху ubuntu 14.04

Това е! 🙂