Показване на дата и час при history

Показване на дата и час при history
history е команда при Linux която показва какво сме изпълнявали преди време в конзолата. Много е полезна и винаги ме е спасявала в определи моменти. Обаче по подразбиране history не показва дата и час когато бъде изпълнена:

Днес ми се наложи да видя кога съм инсталирал едно приложение и за целта направих следното нещо да накарам history да ми покаже дата и час :

alpha:~# date
Sat Jun 21 15:02:52 EEST 2014
alpha:~# history |grep have
173 apt-get install haveged
373 ps aux|grep have
374 haveged --help
375 man haveged
509 ls -lah /usr/sbin/haveged
511 history |grep have
alpha:~# export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

И ето и резултата:

alpha:~# history |grep have
173 2014-06-21 12:47:07 apt-get install haveged
373 2014-06-21 12:47:07 ps aux|grep have
374 2014-06-21 12:47:07 haveged --help
375 2014-06-21 12:47:07 man haveged
509 2014-06-21 15:02:50 ls -lah /usr/sbin/haveged
511 2014-06-21 15:02:54 history |grep have
513 2014-06-21 15:03:49 history |grep have

Много полезно! 🙂