proxmox software watchdog

Привет,

В този пост ще споделя как бързо и лесно се пуска proxmox software watchdog.

proxmox software watchdog

Идеята е следната : имаме 4 сървъра обединени в proxmox cluster. Два от тях имат hardware watchdog модул, но другите два нямат.
За да работи HA при тях е необходим watchdog.

За да се активира proxmox software watchdog е нужно да направим следното :

1. Активира се softdog модула :

echo "softdog" >> /etc/modules

2. Чрез uname -r можем да видим с коя версия на линукс ядрото сме, и да редактираме следния файл :

vim /lib/modprobe.d/blacklist_pve-kernel-4.4.21-1-pve.conf

– в моят случай е версия 4.4.21-1-pve и трябва да закоментираме реда : blacklist softdog

#blacklist softdog

3. Рестартираме сървъра и проверяваме дали работи softdog модула чрез:

pluto:~# lsmod |grep softdog
softdog 16384 1

и последно дали работи watchdog-mux сървиса :

pluto:~# systemctl status watchdog-mux.service
● watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/watchdog-mux.service; static)
Active: active (running) since Tue 2016-11-01 23:11:59 EET; 2 days ago
Main PID: 1167 (watchdog-mux)
CGroup: /system.slice/watchdog-mux.service
└─1167 /usr/sbin/watchdog-mux

Nov 01 23:11:59 pluto watchdog-mux[1167]: Watchdog driver 'Software Watchdog', version 0
Nov 04 10:14:25 pluto systemd[1]: Started Proxmox VE watchdog multiplexer.

Това е!